Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Timotheüs 1:5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Petrus 4:8

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 13:2

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen-had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 13:8

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan-
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

Galaten 5:6

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 8:1

Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 14:6

Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

2 Petrus 2:18

want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 12:29

Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

Mattheüs 25:45

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

Romeinen 14:15

Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 12:8

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

2 Korinthe 12:4

werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:1

1 Korinthe 12:16

En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, 'hoort het er dan werkelijk niet bij?