Gerelateerd aan Johannes 11:11

Gerelateerd aan Johannes 11:11

Daniel 12:2

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Markus 5:39

Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Handelingen 7:60

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Efeze 5:14

en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 'Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.'
Gerelateerd aan Johannes 11:11

1 Thessalonicensen 4:14

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

1 Korinthe 15:51

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden,
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Mattheüs 27:52

De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt;
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Mattheüs 9:24

zei hij: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Johannes 11:13

Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

1 Thessalonicensen 5:10

Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Johannes 3:29

De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Jakobus 2:23

Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 'Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.' Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

1 Korinthe 15:18

en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Jesaja 41:8

Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend,
Gerelateerd aan Johannes 11:11

2 Kronieken 20:7

U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk, Israël, verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Exodus 33:11

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Johannes 11:3

De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Johannes 5:25

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.
Gerelateerd aan Johannes 11:11

Johannes 11:43

Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’
Gerelateerd aan Johannes 11:11

1 Korinthe 15:34

Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.
1
2
Volgende