Gerelateerd aan Romeinen 12:12-13

Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Hebreeën 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Psalmen 62:8

(62:9) Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats. sela
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Romeinen 5:2

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Psalmen 16:9

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

1 Petrus 4:13

Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Hebreeën 6:12

en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Jakobus 5:7

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Jakobus 1:3

Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

1 Petrus 2:19

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Hebreeën 6:15

En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

1 Thessalonicensen 5:16

Wees altijd verheugd,
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Filippensen 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Handelingen 1:14

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Openbaring 13:10

Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

1 Timotheüs 6:11

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Jeremia 29:12

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Gerelateerd aan Romeinen 12:12

Filippensen 4:4

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
1
2
3
4
5
Volgende