Gerelateerd aan Romeinen 6:11-13

Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Romeinen 6:2

Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Kolossensen 3:17

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

1 Korinthe 6:20

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Romeinen 6:13

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

1 Petrus 4:11

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Efeze 2:7

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Romeinen 8:18

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Johannes 20:31

maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

1 Petrus 2:5

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Romeinen 16:27

aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Romeinen 5:1

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Filippensen 1:11

vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Galaten 2:19

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:
Gerelateerd aan Romeinen 6:11

Filippensen 4:7

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Gerelateerd aan Romeinen 6:12

Romeinen 6:16

Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.
Gerelateerd aan Romeinen 6:12

Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Gerelateerd aan Romeinen 6:12

Psalmen 19:13

(19:14) Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde.
Gerelateerd aan Romeinen 6:12

1 Korinthe 15:53

Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.
1
2
3
4
5
Volgende