Gerelateerd aan Jozua 1:6

Gerelateerd aan Jozua 1:6

Jozua 1:9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.'
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Jozua 1:7

En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Daniel 10:19

Hij zei: 'Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!' En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: 'Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.'
Gerelateerd aan Jozua 1:6

1 Kronieken 28:10

Zie, de HEER heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen die hem als heiligdom zal dienen. Ga dus vastberaden aan het werk.'
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

2 Timotheüs 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Psalmen 27:14

Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

1 Koningen 2:2

'Ik moet nu heengaan, net als iedereen. Wees sterk en laat zien dat je een man bent.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Haggaï 2:4

Maar houd vol, Zerubbabel-spreekt de HEER -,houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! -spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie-spreekt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

1 Samuel 4:9

Verlies de moed niet, Filistijnen, laat zien wat je kunt! Anders worden wij slaven van de Hebreeën zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval!'
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Zacharia 8:9

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nu jullie deze woorden uit de mond van de profeten hebben gehoord, moeten jullie volhouden. Het huis van de HEER van de hemelse machten is nu gegrondvest; de herbouw van de tempel is begonnen.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Deuteronomium 31:23

Jozua, de zoon van Nun, werd aangesteld als zijn opvolger, en de HEER zei tegen hem: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij zult de Israëlieten naar het land brengen dat ik hun onder ede heb beloofd, en ik zal je ter zijde staan.’
Gerelateerd aan Jozua 1:6

1 Kronieken 22:13

Wanneer je je houdt aan de bepalingen en regels die de HEER met betrekking tot Israël aan zijn dienaar Mozes heeft opgedragen, zul je zeker slagen. Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Numeri 34:17

'Degenen die het land onder jullie moeten verdelen, zijn de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

2 Kronieken 32:7

'Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van Assyrië en de grote legermacht die hij bij zich heeft geen angst aanjagen, want wij zijn sterker dan hij:
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Deuteronomium 31:6

Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’
Gerelateerd aan Jozua 1:6

1 Korinthe 16:13

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
Gerelateerd aan Jozua 1:6

Genesis 26:3

Blijf voorlopig in dit land, ik zal je ter zijde staan en je zegenen: ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen.