Gerelateerd aan Titus 3:3

Gerelateerd aan Titus 3:3

Efeze 2:1

U was dood door de misstappen en zonden
Gerelateerd aan Titus 3:3

Kolossensen 1:21

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,
Gerelateerd aan Titus 3:3

Kolossensen 3:7

Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,
Gerelateerd aan Titus 3:3

1 Korinthe 6:9

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
Gerelateerd aan Titus 3:3

Romeinen 6:22

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Romeinen 6:17

Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,
Gerelateerd aan Titus 3:3

1 Petrus 1:14

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,
Gerelateerd aan Titus 3:3

1 Petrus 4:1

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Romeinen 1:29

Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen
Gerelateerd aan Titus 3:3

2 Timotheüs 3:2

De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Spreuken 9:6

Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.'
Gerelateerd aan Titus 3:3

Handelingen 26:19

Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa,
Gerelateerd aan Titus 3:3

2 Korinthe 12:20

Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen, en dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Psalmen 36:2

(36:3) De zonde sust zijn geweten in slaap-geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Spreuken 1:22

'Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis?
Gerelateerd aan Titus 3:3

Galaten 6:3

Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Jakobus 1:26

Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Johannes 8:34

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Mattheüs 21:29

De zoon antwoordde: “Ik wil niet, ”maar later bedacht hij zich en ging alsnog.
Gerelateerd aan Titus 3:3

Lukas 21:8

Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het, ”of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet!
1
2
Volgende