Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Spreuken 16:9

Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Spreuken 20:24

De weg van een mens wordt bepaald door de HEER, wie weet zelf welke richting hij gaat?
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Ezra 6:22

Ze vierden vrolijk het feest van het Ongedesemde brood, zeven dagen lang, want de HEER had hen met vreugde vervuld: hij had de koning van Assyrië op andere gedachten jegens hen gebracht, zodat de koning hen krachtig steunde bij het werk aan de tempel van God, de God van Israël.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Handelingen 7:10

en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Spreuken 16:1

Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Daniel 4:35

(4:32) De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: 'Wat hebt u gedaan?'
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Psalmen 106:46

en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Ezra 7:27

Geloofd zij de HEER, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft ingegeven de tempel van de HEER in Jeruzalem van grote luister te voorzien,
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Psalmen 74:15

u hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Psalmen 105:25

Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten en spanden samen tegen zijn dienaren.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Jesaja 43:19

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het-heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Nehemia 2:4

'Wat is dan je wens?' vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel,
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Jesaja 44:27

Die de diepste oceaan gebiedt: ‘Word droog! Ik zal je waterstromen droogleggen.’
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Nehemia 1:11

Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn.' In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Openbaring 16:12

De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Psalmen 114:3

De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug,
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Psalmen 114:5

Waarvoor, zee, neem je de vlucht, Jordaan, trek jij je terug?
Gerelateerd aan Spreuken 21:1

Psalmen 93:4

Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER.