Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Hebreeën 3:14

Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Johannes 15:2

Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

1 Korinthe 15:2

en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Hebreeën 3:6

Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Hebreeën 10:23

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Galaten 6:9

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Johannes 8:31

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Hebreeën 10:35

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

1 Thessalonicensen 3:8

want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Openbaring 2:5

Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Romeinen 2:4

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Psalmen 58:10

(58:11) Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Romeinen 2:7

Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Numeri 14:18

"De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft en al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde."
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Psalmen 78:49

Hij liet zijn woede op hen los, toorn, razernij, verschrikking, en zond hun rampen en onheil.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Deuteronomium 32:39

Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen andere god. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden is er niemand die redding bieden kan.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Ezechiel 3:20

Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig gedraagt maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng, zal hij sterven als jij hem niet waarschuwt. Hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag, en zijn goede daden zullen niet meer tellen, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

1 Thessalonicensen 3:5

Ik heb Timoteüs dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof standhield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Handelingen 14:22

Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.
Gerelateerd aan Romeinen 11:22

Jesaja 66:14

Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid.
1
2
Volgende