Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 2:11

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden."
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 1:6

die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader-aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 20:14

Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 14:13

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 5:10

U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.'
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

2 Timotheüs 2:12

als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen;
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Daniel 12:12

Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Lukas 14:15

Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Romeinen 12:1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Romeinen 8:17

En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Openbaring 20:4

Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Jesaja 61:6

En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

1 Petrus 2:5

en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 20:6

Jesaja 4:3

Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.