Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Romeinen 2:6

God beloont ieder mens naar zijn daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Psalmen 62:12

(62:13) Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Romeinen 14:12

Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Openbaring 22:12

'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Jesaja 3:10

Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed, hij zal de vruchten plukken van zijn daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Jeremia 17:10

Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Judas 1:14

Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: 'Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Spreuken 24:12

Zeg niet: 'Ik wist het niet, 'want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Efeze 6:8

want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Lukas 21:27

Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Markus 8:38

Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Zacharia 14:5

Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Openbaring 20:12

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Job 34:11

Hij vergeldt daarentegen de mens zijn daden, hij beslist over hem naar gelang zijn doen en laten.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Jeremia 32:19

Uw besluiten zijn indrukwekkend, uw daden machtig. U let aandachtig op de levensweg van de mensen en beloont ieder naar zijn daden.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Mattheüs 13:49

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Markus 14:62

Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Lukas 9:26

Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.
Gerelateerd aan Mattheüs 16:27

Openbaring 2:23

haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.
1
2
Volgende