Gerelateerd aan Markus 16:15-18

Gerelateerd aan Markus 16:15

Mattheüs 28:19

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
Gerelateerd aan Markus 16:15

Markus 13:10

Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Lukas 24:47

(47-48) en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Handelingen 1:8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Gerelateerd aan Markus 16:15

Psalmen 96:3

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Jesaja 60:1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Kolossensen 1:23

Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Romeinen 16:26

maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen-
Gerelateerd aan Markus 16:15

1 Johannes 4:14

En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Psalmen 22:27

(22:28) Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Johannes 20:21

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Gerelateerd aan Markus 16:15

Mattheüs 10:5

Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Kolossensen 1:6

u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Efeze 2:17

Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren:
Gerelateerd aan Markus 16:15

Openbaring 14:6

Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Markus 16:15

Psalmen 67:1

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. (67:2) God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
Gerelateerd aan Markus 16:15

Romeinen 10:18

Maar dan is mijn vraag: hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat: 'Hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld.'
Gerelateerd aan Markus 16:15

Lukas 2:10

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
Gerelateerd aan Markus 16:15

Jesaja 49:6

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
1
2
3
4
5
Volgende