Gerelateerd aan Lukas 8:40-56

Gerelateerd aan Lukas 8:40

Mattheüs 9:1

Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Markus 5:21

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Markus 6:20

want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Lukas 19:37

Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Johannes 5:35

Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Handelingen 10:33

Ik heb meteen een paar mannen naar u toe gestuurd, en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.’
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Spreuken 8:34

Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Lukas 5:1

Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren,
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Lukas 19:48

maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Lukas 19:6

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.
Gerelateerd aan Lukas 8:40

Markus 12:37

David noemt hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem.
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Markus 5:22

Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer.
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Lukas 8:49

Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Handelingen 13:15

Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Handelingen 18:17

Toen grepen de omstanders met zijn allen Sostenes vast, een leider van de synagoge, en ranselden hem voor het gerechtsgebouw af. Gallio trok zich van dit alles echter niets aan.
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Handelingen 18:8

Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen.
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Lukas 13:14

Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Lukas 17:16

Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Mattheüs 9:18

Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’
Gerelateerd aan Lukas 8:41

Lukas 5:8

Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’
1
2
3
4
5
6
7
Volgende