Gerelateerd aan Johannes 7:39

Gerelateerd aan Johannes 7:39

Joel 2:28

(3:1) Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 2:17

“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 2:33

Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Jesaja 32:15

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Johannes 12:16

Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 2:4

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Johannes 13:31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 2:38

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Johannes 20:22

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Johannes 16:7

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Lukas 24:49

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 3:13

Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Efeze 4:30

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Spreuken 1:23

Luister, neem mijn berispingen ter harte-dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Johannes 1:25

vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Mattheüs 16:14

Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 3:22

Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen.
Gerelateerd aan Johannes 7:39

Handelingen 4:31

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
1
2
Volgende