Gerelateerd aan Johannes 12:1-3

Gerelateerd aan Johannes 12:1

Lukas 24:50

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Mattheüs 21:17

Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Johannes 11:55

Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Johannes 11:1

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Markus 14:3

Toen hij in Betanië in het huis van Simon-degene die aan huidvraat had geleden-aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Johannes 12:20

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Markus 11:11

Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij-want het was al laat geworden-met de twaalf terug naar Betanië.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Mattheüs 26:6

(6-7) Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon-degene die aan huidvraat had geleden-aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.
Gerelateerd aan Johannes 12:1

Johannes 11:44

De dode kwam te voorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Lukas 22:27

Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Openbaring 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Lukas 10:38

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Johannes 12:9

Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Markus 14:3

Toen hij in Betanië in het huis van Simon-degene die aan huidvraat had geleden-aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Johannes 11:43

Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Lukas 14:12

Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Mattheüs 26:6

(6-7) Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon-degene die aan huidvraat had geleden-aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Lukas 5:29

Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Lukas 12:37

Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.
Gerelateerd aan Johannes 12:2

Hooglied 4:16

Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.
1
2
Volgende