Gerelateerd aan Job 12:16-24

Gerelateerd aan Job 12:16

Job 13:9

Loopt het goed af, als hij jullie onderzoekt? Kun je hem bedriegen zoals je een mens bedriegt?
Gerelateerd aan Job 12:16

Ezechiel 14:9

Als de profeet zich tot een antwoord laat verleiden zal dat zijn omdat ik, de HEER, hem daartoe heb verleid. Ik zal hem straffen en hem vernietigen; hij zal geen deel meer uitmaken van mijn volk Israël.
Gerelateerd aan Job 12:16

1 Koningen 22:22

"Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, "zei de geest. "Doe dat, "zei de HEER. "Het zal je beslist lukken."
Gerelateerd aan Job 12:16

Job 13:7

Spreken jullie onwaarheid namens God? Willen jullie God met leugens dienen?
Gerelateerd aan Job 12:16

Job 12:13

Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, hij heeft inzicht en verstand.
Gerelateerd aan Job 12:16

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan Job 12:17

Jesaja 29:14

daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen.
Gerelateerd aan Job 12:17

2 Samuel 17:23

Toen Achitofel merkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde hij zijn ezel en ging terug naar huis, naar Gilo. Thuis wikkelde hij zijn zaken af en daarna verhing hij zich. Hij werd begraven in het graf van zijn vader.
Gerelateerd aan Job 12:17

Job 3:14

omringd door koningen en raadsheren, bouwers van paleizen, al vergaan tot puin,
Gerelateerd aan Job 12:17

1 Korinthe 1:19

Er staat namelijk geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.'
Gerelateerd aan Job 12:17

Job 9:24

De aarde wordt gegeven aan de goddelozen, het gezicht van haar rechters wordt bedekt. Als niet hij dit doet, wie dan?
Gerelateerd aan Job 12:17

Jesaja 19:12

Waar zijn ze dan, jullie wijzen? Laten zij het jullie bekendmaken, onthullen wat hij over Egypte besloten heeft, de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Job 12:17

2 Samuel 15:31

Toen kreeg David bericht dat Achitofel zich bij de samenzwering van Absalom had gevoegd, en hij riep uit: 'Ach HEER, verijdel toch de plannen van Achitofel!'
Gerelateerd aan Job 12:17

2 Samuel 17:14

Absalom en de Israëlieten vonden de raad van Chusai beter dan die van Achitofel. Zo beschikte de HEER dat het goede krijgsplan van Achitofel werd verijdeld, omdat hij Absalom te gronde wilde richten.
Gerelateerd aan Job 12:18

Daniel 2:21

Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis.
Gerelateerd aan Job 12:18

Psalmen 116:16

Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: u hebt mijn boeien verbroken.
Gerelateerd aan Job 12:18

Jeremia 52:31

In het zevenendertigste jaar van de ballingschap van koning Jojachin van Juda, op de vijfentwintigste dag van de twaalfde maand, verleende koning Ewil-Merodach van Babylonië hem gratie ter gelegenheid van zijn troonsbestijging en ontsloeg hij hem uit de gevangenis.
Gerelateerd aan Job 12:18

2 Kronieken 33:11

Toen stuurde de HEER de aanvoerders van de koning van Assyrië met zijn leger op hen af. Zij bedwongen Manasse met haken, boeiden hem met bronzen ketenen en voerden hem mee naar Babel.
Gerelateerd aan Job 12:18

Openbaring 19:16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.
Gerelateerd aan Job 12:19

Openbaring 19:19

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
1
2
3
4
5
Volgende