Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Jakobus 1:19

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Handelingen 17:11

De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Galaten 4:14

en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Spreuken 1:5

Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Jakobus 1:21

Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Handelingen 28:28

U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.’
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Spreuken 25:12

Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Spreuken 9:9

Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Spreuken 18:15

Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

1 Korinthe 3:18

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

1 Thessalonicensen 2:13

Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Mattheüs 18:4

Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Markus 10:15

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Deuteronomium 5:25

Maar moeten we ons leven nu opnieuw op het spel zetten? Dit enorme vuur zal ons levend verbranden! Als we de stem van de HEER, onze God, nogmaals horen, zullen we zeker sterven.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

1 Petrus 2:1

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij,
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

2 Kronieken 30:12

In Juda echter gaf men, door toedoen van God, eensgezind gehoor aan de oproep die de koning en de raadsheren op gezag van de HEER hadden doen uitgaan.
Gerelateerd aan Handelingen 10:33

Mattheüs 19:30

Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.