1 Korinthe 3:18

NBV

18Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

SV

18Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.

KJV

18Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.