Gerelateerd aan Genesis 1:28

Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 9:1

Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 9:7

Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Leviticus 26:9

Ik zal naar jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken, en mijn verbond met jullie gestand doen.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Jesaja 45:18

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft-hij is God! -,die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest- niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 1:22

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Psalmen 128:3

je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 8:17

Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Psalmen 127:1

Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 22:17

zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

1 Kronieken 4:10

Jabes bad tot de God van Israël: 'Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.' God gaf hem wat hij gevraagd had.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Psalmen 107:38

Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit,
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 17:16

Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 17:20

En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

1 Kronieken 26:5

Ammiël, de zesde, Issachar, de zevende, en Peülletai, de achtste-God had hem rijk gezegend.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 26:3

Blijf voorlopig in dit land, ik zal je ter zijde staan en je zegenen: ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 49:25

door de God van je vader, de Ontzagwekkende. Hij moge je helpen, hij moge je zegenen met zegeningen van de hemel daar boven en van de oervloed in de diepte, met zegeningen van borsten en moederschoot.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 26:24

‘s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je ter zijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.’
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Psalmen 69:34

(69:35) Hemel en aarde moeten hem loven, de zeeën, met alles wat daarin leeft.
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 33:5

Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: ‘Wie heb je daar bij je?’ Jakob antwoordde: ‘Dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken.’
Gerelateerd aan Genesis 1:28

Genesis 24:60

Daarbij zegenden ze Rebekka met de woorden: ‘Zuster van ons, wij wensen jou duizend maal tienduizend nazaten toe, en moge de stad van de vijand hun in handen vallen.’
1
2
Volgende