Gerelateerd aan Filippensen 4:13, 19

Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Johannes 15:7

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

2 Korinthe 3:4

Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Johannes 15:4

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Gerelateerd aan Filippensen 4:13

Jesaja 45:24

‘Alleen bij de HEER, ‘zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

2 Korinthe 9:8

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Psalmen 84:11

(84:12) Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

1 Timotheüs 6:17

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Psalmen 23:1

Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Spreuken 3:9

Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Micha 7:7

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Lukas 12:30

De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Maleachi 3:10

Stel mij maar eens op de proef-zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:19

Deuteronomium 8:3

U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
1
2
3
Volgende