Gerelateerd aan Efeze 6:5-8

Gerelateerd aan Efeze 6:5

1 Petrus 2:18

Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Titus 2:9

Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Maleachi 1:6

Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben-zegt de HEER van de hemelse machten-, waar is dan je ontzag voor mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam, en zeggen dan: 'Hoezo minachten wij uw naam?'
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Kolossensen 3:17

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Psalmen 86:11

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

1 Kronieken 29:17

Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Efeze 6:24

Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Jozua 24:14

Nu dan, 'vervolgde Jozua, 'eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER .
Gerelateerd aan Efeze 6:5

1 Timotheüs 6:1

Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Psalmen 123:2

zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen, en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres, zo volgen onze ogen de HEER, onze God, tot hij ons genadig wil zijn.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Efeze 5:22

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer,
Gerelateerd aan Efeze 6:5

1 Petrus 3:2

omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Filippensen 2:12

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,
Gerelateerd aan Efeze 6:5

2 Korinthe 11:2

Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Filemon 1:16

niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Efeze 1:1

Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Handelingen 10:7

Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

2 Korinthe 7:15

Hij is u des te meer genegen omdat u naar hem geluisterd hebt en hem met zoveel ontzag ontvangen hebt.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

1 Korinthe 2:3

Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.
Gerelateerd aan Efeze 6:5

Mattheüs 6:22

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.
1
2
3
4
Volgende