Gerelateerd aan Efeze 4:4

Gerelateerd aan Efeze 4:4

Efeze 2:18

dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

1 Korinthe 12:4

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Romeinen 12:4

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Efeze 2:16

en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Efeze 4:1

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Jeremia 17:7

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Efeze 1:18

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Gerelateerd aan Efeze 4:4

1 Korinthe 12:20

Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Titus 1:2

die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Efeze 5:30

want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Kolossensen 1:5

omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Mattheüs 28:19

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Hebreeën 6:18

Met deze twee onomkeerbare daden-die uitsluiten dat God liegt-heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Jeremia 14:8

Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van nood, waarom bent u als een vreemdeling in dit land, als een reiziger die maar één nacht blijft?
Gerelateerd aan Efeze 4:4

2 Thessalonicensen 2:16

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
Gerelateerd aan Efeze 4:4

2 Korinthe 11:4

U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Efeze 2:22

in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Titus 2:13

in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.
Gerelateerd aan Efeze 4:4

Handelingen 15:11

Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’
1
2
Volgende