Gerelateerd aan Efeze 1:9-10

Gerelateerd aan Efeze 1:9

Kolossensen 1:26

het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Romeinen 16:25

Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Efeze 1:11

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Efeze 3:3

Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

2 Timotheüs 1:9

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Efeze 3:11

naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,
Gerelateerd aan Efeze 1:9

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Galaten 1:12

-ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd-maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Galaten 1:16

zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Handelingen 13:48

Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Klaagliederen 3:37

Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt?
Gerelateerd aan Efeze 1:9

1 Korinthe 2:10

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Handelingen 4:28

om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Handelingen 2:23

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Jesaja 14:24

De HEER van de hemelse machten heeft gezworen: ‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals ik heb besloten.
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Jesaja 46:10

Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Gerelateerd aan Efeze 1:9

Psalmen 33:11

maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
1
2
3
Volgende