Gerelateerd aan Efeze 1:19

Gerelateerd aan Efeze 1:19

Filippensen 2:13

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Kolossensen 2:12

Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

2 Korinthe 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Efeze 3:20

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Efeze 3:7

Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Kolossensen 1:29

Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

2 Thessalonicensen 1:11

Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Jakobus 1:18

Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

1 Thessalonicensen 1:5

onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Jesaja 53:1

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Gerelateerd aan Efeze 1:19

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Johannes 3:6

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Gerelateerd aan Efeze 1:19

Psalmen 110:2

Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden.