Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

2 Petrus 3:9

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Romeinen 2:4

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Handelingen 15:25

Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus,
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Timotheüs 1:16

en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Korinthe 12:8

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Petrus 3:20

aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered,
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Jakobus 1:5

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Efeze 3:3

Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Koningen 3:28

Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Korinthe 3:10

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Ezra 7:25

In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt moet u, Ezra, magistraten en rechters aanstellen die rechtspreken over het hele volk in de provincie Trans-Eufraat, over allen die de wetten van uw God kennen, en moet u wie ze niet kent ermee bekend maken.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Daniel 2:20

Hij zei: 'Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Koningen 4:29

(5:9) God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Korinthe 2:13

Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Spreuken 2:6

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Lukas 21:15

Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

1 Koningen 3:12

zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Prediker 2:26

Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:15

Exodus 35:35

Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied: zij hebben verstand van wol weven, van borduren met blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van het weven van fijn linnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen.
1
2
Volgende