Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1-5

Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

2 Thessalonicensen 3:13

Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Galaten 6:9

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Efeze 3:13

Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

1 Korinthe 7:25

Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

2 Korinthe 4:16

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Openbaring 2:3

U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Efeze 3:7

Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

2 Korinthe 3:6

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

1 Timotheüs 1:13

hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

1 Petrus 2:10

Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Jesaja 40:30

Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

Hebreeën 12:3

Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

2 Korinthe 3:12

Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:1

2 Korinthe 5:18

Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:2

2 Korinthe 2:17

Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:2

1 Thessalonicensen 2:3

Onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:2

2 Korinthe 5:11

Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn; hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij uw geweten.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:2

2 Korinthe 11:13

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 4:2

1 Korinthe 4:5

Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.
1
2
3
4
5
6
Volgende