Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

2 Korinthe 4:6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen, 'heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Efeze 4:22

dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

1 Korinthe 13:12

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

1 Korinthe 15:49

Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

2 Petrus 1:5

Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Kolossensen 3:10

en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Jakobus 1:23

Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Romeinen 8:7

Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Romeinen 8:4

opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Johannes 12:41

Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

Galaten 6:15

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:18

1 Timotheüs 1:11

die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.