Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

1 Korinthe 1:10

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen ‚‚n te zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Romeinen 15:33

De God van de vrede zij met u allen. Amen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Romeinen 12:16

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Romeinen 12:18

Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Hebreeën 12:14

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

1 Petrus 3:8

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

2 Korinthe 13:9

Het verheugt ons werkelijk dat wanneer wij zwak zijn, u zo sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult beteren.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Markus 9:50

Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

1 Petrus 3:11

hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

2 Thessalonicensen 2:16

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Filippensen 4:9

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Jakobus 1:4

Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Filippensen 2:1

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

1 Johannes 4:8

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Romeinen 16:20

De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

1 Thessalonicensen 4:1

Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 13:11

Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
1
2
3
Volgende