Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

1 Korinthe 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Openbaring 2:19

Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Galaten 5:6

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

2 Thessalonicensen 1:11

Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Romeinen 8:24

In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Galaten 6:9

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

1 Johannes 5:3

Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

2 Korinthe 8:7

U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt-blink dus ook uit in dit goede werk.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

1 Thessalonicensen 3:6

Maar nu is Timoteüs teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

1 Johannes 3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

1 Korinthe 15:58

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Hebreeën 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Filemon 1:5

want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Hebreeën 13:21

u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

2 Thessalonicensen 1:3

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

2 Korinthe 5:14

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Jakobus 2:17

Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

1 Johannes 3:18

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 1:3

Galaten 1:4

die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.
1
2
3
Volgende