Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

2 Korinthe 4:17

De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

2 Thessalonicensen 3:3

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

1 Petrus 1:6

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Judas 1:24

(24-25) De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

1 Timotheüs 6:12

Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Psalmen 138:7

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

2 Thessalonicensen 2:17

u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

1 Korinthe 1:9

God, door wie u geroepen bent om ‚‚n te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

2 Korinthe 13:11

Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar-dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

1 Petrus 1:15

maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Hebreeën 13:20

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

2 Petrus 1:3

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

2 Timotheüs 2:10

daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

1 Thessalonicensen 2:12

We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Zacharia 10:6

Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof ik hen nooit verstoten had, want ik ben de HEER, hun God, en ik zal hun gebeden verhoren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Zacharia 10:12

Met mijn hulp zullen ze onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in mijn naam-zo spreekt de HEER.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Psalmen 86:5

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:10

Romeinen 16:25

Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,
1
2
Volgende