Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Romeinen 8:17

En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Openbaring 1:9

Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid-ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

1 Petrus 5:4

Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Psalmen 73:24

en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 11:30

en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

1 Petrus 1:7

Zo kan de echtheid blijken van uw geloof-zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst-en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 15:22

Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 20:17

Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 21:18

De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Filippensen 1:19

omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 15:4

Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 3:15

Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Titus 1:5

Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen:
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 1:8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 20:28

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

1 Petrus 1:12

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

Handelingen 15:6

De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan.
Gerelateerd aan 1 Petrus 5:1

1 Timotheüs 5:1

Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien,
1
2
Volgende