Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19-20

Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

1 Petrus 4:6

Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

Jesaja 42:7

om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

Jesaja 61:1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

Jesaja 49:9

om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom te voorschijn!’ Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

Nehemia 9:30

U had vele jaren geduld met hen, u waarschuwde hen door uw geest, bij monde van uw profeten, maar zij luisterden niet, en daarom leverde u hen uit aan de volken om hen heen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

Openbaring 20:7

Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

1 Petrus 1:11

Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:19

Openbaring 19:10

Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: 'Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.' Want getuigen van Jezus is profeteren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Genesis 6:3

Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Hebreeën 11:7

Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Genesis 6:5

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

2 Petrus 2:5

Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Genesis 8:18

Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

2 Petrus 3:15

Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Lukas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Mattheüs 7:14

Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Jesaja 30:18

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Mattheüs 24:37

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Efeze 5:26

om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden
Gerelateerd aan 1 Petrus 3:20

Romeinen 9:22

God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken.
1
2
Volgende