Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9-10

Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Jesaja 64:4

U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Maar nu bent u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Psalmen 31:19

(31:20) Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Jakobus 2:5

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Jesaja 65:17

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Hebreeën 11:16

Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Mattheüs 25:34

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

1 Petrus 1:12

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

Mattheüs 20:23

Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:9

1 Johannes 4:19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Efeze 3:3

Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Efeze 3:5

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Mattheüs 16:17

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Lukas 10:21

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Galaten 1:12

-ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd-maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:10

Romeinen 11:33

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
1
2
Volgende