Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Handelingen 14:22

Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

2 Timotheüs 1:12

daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Openbaring 14:13

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

1 Petrus 1:21

Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

2 Timotheüs 3:12

Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

2 Timotheüs 2:4

Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

1 Korinthe 6:3

Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Mattheüs 24:9

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Lukas 8:14

Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Efeze 1:12

om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Prediker 6:11

Alles wat er meer over gezegd wordt, vermeerdert slechts de leegte. Wat is hiervan het voordeel voor de mens?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

1 Thessalonicensen 1:3

en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Mattheüs 10:21

De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Prediker 9:9

Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Psalmen 17:14

uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Johannes 16:2

Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

1 Korinthe 4:9

Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:19

Lukas 21:34

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt,