Gerelateerd aan Zacharia 12:9-14

Gerelateerd aan Zacharia 12:9

Zacharia 14:2

Ik zal alle volken samenbrengen-zegt de HEER -om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid.
Gerelateerd aan Zacharia 12:9

Haggaï 2:22

ik zal alle koningstronen omverstoten en de macht van alle volken breken, ik zal de strijdwagens met hun berijders omverwerpen; de paarden zullen neerstorten en de ruiters zullen elkaar ombrengen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:9

Jesaja 54:17

Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Zacharia 12:9

Zacharia 12:2

Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Ezechiel 39:29

Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen-zo spreekt God, de HEER."'
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Jeremia 6:26

‘Hul je in het zwart, mijn volk, wentel je in het stof. Rouw als om een enig kind, klaag met bitter rouwbeklag. De verwoester overvalt je, onverhoeds.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Joel 2:28

(3:1) Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Romeinen 8:26

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Handelingen 2:33

Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Efeze 6:18

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Amos 8:10

Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzangen; om jullie heupen gord ik een rouwkleed, en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind, en die dag zal eindigen in bitterheid.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Psalmen 22:16

(22:17) Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Handelingen 10:45

De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen,
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Johannes 19:34

Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Mattheüs 24:30

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Jesaja 32:15

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.
Gerelateerd aan Zacharia 12:10

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
1
2
3
4
Volgende