Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Gerelateerd aan Romeinen 15:30

2 Korinthe 1:11

En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Kolossensen 4:12

Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Kolossensen 2:1

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

2 Korinthe 4:11

Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Genesis 32:24

(32:25) Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Psalmen 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

2 Korinthe 12:10

Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Filippensen 2:1

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Kolossensen 1:8

En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Efeze 6:19

Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

1 Thessalonicensen 5:25

Broeders en zusters, bid ook voor ons
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

2 Korinthe 4:5

Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

1 Timotheüs 6:13

Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

2 Thessalonicensen 3:1

Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u.
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

2 Timotheüs 4:1

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:
Gerelateerd aan Romeinen 15:30

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,