Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 19:29

De hele stad raakte in rep en roer. De menigte liep te hoop bij het theater en sleurde Gajus en Aristarchus mee, twee Macedonische reisgenoten van Paulus.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 20:4

Hij werd vergezeld door Sopatrus, de zoon van Pyrrhus uit Berea, door Aristarchus en Secundus uit Tessalonica, Gajus uit Derbe en Timoteüs, Tychikus en Trofimus uit Asia.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

2 Timotheüs 4:11

Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Filemon 1:24

evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 27:2

We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Tessalonica, reisde met ons mee.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 12:12

Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 15:37

Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen,
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 13:5

waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

1 Petrus 5:13

De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Romeinen 16:2

Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 13:13

Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Handelingen 4:36

Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Romeinen 16:21

Timoteüs, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius, Jason en Sosipatrus, mijn volksgenoten.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

Romeinen 16:7

Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:10

2 Johannes 1:8

Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt.