Gerelateerd aan Johannes 10:10

Gerelateerd aan Johannes 10:10

Lukas 19:10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Johannes 6:51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Johannes 12:47

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Johannes 6:33

Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Johannes 3:17

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Mattheüs 20:28

-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Johannes 10:1

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

1 Timotheüs 1:15

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste,
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Hebreeën 6:17

Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Romeinen 5:13

Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Ezechiel 34:2

'Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden?
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Hebreeën 7:25

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Jesaja 56:11

Vraatzuchtige honden zijn het, onverzadigbaar. Het zijn herders die geen inzicht kunnen bieden, allemaal gaan ze hun eigen weg, ieder belust op eigen voordeel.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Hosea 7:1

steeds wanneer ik Israël genees, komen Efraïms slechtheid en Samaria's zonden aan het licht. Altijd maar bedriegen! Dieven dringen de huizen binnen, buiten plunderen roversbenden.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Mattheüs 21:13

en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie maken er een rovershol van!’
Gerelateerd aan Johannes 10:10

2 Petrus 1:11

en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Mattheüs 23:13

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Romeinen 2:21

u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel? U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf?
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Mattheüs 18:10

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.
Gerelateerd aan Johannes 10:10

Markus 11:17

Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’
1
2
Volgende