Gerelateerd aan Handelingen 2:1-4

Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Romeinen 15:6

Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

1 Korinthe 16:8

Tot het Pinksterfeest ben ik in Efeze,
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Handelingen 1:13

Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Filippensen 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Handelingen 20:16

Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Asia zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Leviticus 23:15

Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld,
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Filippensen 2:2

maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Deuteronomium 16:9

Zeven weken moet u aftellen: zeven weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Handelingen 4:32

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Exodus 23:16

Verder moeten jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker gezaaid hebt, en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het Inzamelingsfeest.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Exodus 34:22

Vier het Wekenfeest wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt, en het Inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

2 Kronieken 30:12

In Juda echter gaf men, door toedoen van God, eensgezind gehoor aan de oproep die de koning en de raadsheren op gezag van de HEER hadden doen uitgaan.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Zefanja 3:9

Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen hem dienen, zij aan zij.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

2 Kronieken 5:13

op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: 'De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw, 'vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Jeremia 32:39

Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Numeri 28:16

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid.
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Psalmen 133:1

Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Handelingen 5:12

De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,
Gerelateerd aan Handelingen 2:1

Handelingen 4:24

Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft,
Gerelateerd aan Handelingen 2:2

Handelingen 4:31

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
1
2
3
4
5
Volgende