Gerelateerd aan Handelingen 19:3

Gerelateerd aan Handelingen 19:3

Handelingen 18:25

Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht.
Gerelateerd aan Handelingen 19:3

Handelingen 8:16

want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Gerelateerd aan Handelingen 19:3

Mattheüs 28:19

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
Gerelateerd aan Handelingen 19:3

Mattheüs 3:1

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde:
Gerelateerd aan Handelingen 19:3

1 Korinthe 12:13

Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
Gerelateerd aan Handelingen 19:3

Lukas 3:1

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,