Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Jozua 14:6

Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Een van hen was Kaleb, een Kenizziet, een zoon van Jefunne. Hij zei tegen Jozua: 'U weet wat de HEER aan Mozes, de godsman, in Kades-Barnea over ons beiden heeft gezegd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

1 Samuel 9:6

Maar de knecht antwoordde: 'We zijn nu juist bij een stad waar een godsman woont. Hij staat hoog aangeschreven, wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem toe gaan. Misschien kan hij ons vertellen waar we heen moeten.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Psalmen 90:1

Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

1 Timotheüs 6:11

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

1 Samuel 2:27

Ten slotte kwam een godsman tegen Eli zeggen: 'Dit zegt de HEER: Heb ik mij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders geopenbaard, toen zij bij de farao werden vastgehouden?
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Lukas 24:50

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Richteren 13:6

De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. 'Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, 'zei ze, 'het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Genesis 49:28

Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

1 Koningen 13:6

'Alstublieft, 'smeekte de koning de godsman, 'bid voor mij en probeer de HEER, uw God, te vermurwen, zodat ik mijn arm weer kan bewegen.' De godsman wist de HEER mild te stemmen, zodat de koning zijn arm weer kon bewegen zoals eerst.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

2 Timotheüs 3:17

zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Genesis 27:27

Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaak zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit: ‘De geur van mijn zoon is de geur van het veld, het veld dat de HEER heeft gezegend.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Genesis 49:1

Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: ‘Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

1 Koningen 13:1

Hij stond al bij het altaar klaar, toen er een godsman uit Juda aankwam die door de HEER gezonden was.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

2 Petrus 1:21

want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Genesis 27:4

Maak dat voor me klaar zoals ik het lekker vind en breng me dat te eten; het zal mij de kracht geven om je te zegenen voordat ik sterf.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 33:1

Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’