Zacharia 3:10

NBV

10Op die dag-spreekt de HEER van de hemelse machten-zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.'

SV

10Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.

KJV

10In that day, saith the LORD of hosts, shall ye call every man his neighbour under the vine and under the fig tree.