Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Spreuken 16:6

Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

1 Samuel 2:3

Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Psalmen 97:10

U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

1 Thessalonicensen 5:22

en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Spreuken 4:24

Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

1 Petrus 5:5

En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Spreuken 16:18

Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Spreuken 6:16

Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel:
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Psalmen 101:3

niets staat mij voor ogen wat boosaardig is. Gedraai, ik haat het, ik laat mij er niet mee in,
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Psalmen 119:128

Ik richt mij naar al uw regels en haat elk bedrieglijk pad.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

2 Timotheüs 2:19

Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: 'De Heer weet wie hem toebehoren' en 'Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan'.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Spreuken 6:12

Een kwaadaardig mens, een onbetrouwbaar iemand, strooit voortdurend leugens rond.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Amos 5:15

Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Psalmen 119:104

Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Zacharia 8:17

wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van-spreekt de HEER.'
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Psalmen 5:4

(5:5) U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Psalmen 138:6

De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.'
Gerelateerd aan Spreuken 8:13

Spreuken 10:31

Een rechtvaardige spreekt wijze woorden, de tong van leugenaars wordt uitgerukt.