Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Mattheüs 10:20

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Efeze 6:18

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Galaten 4:6

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Judas 1:20

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Efeze 2:18

dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Psalmen 6:9

(6:10) de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Jakobus 4:3

En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Zacharia 12:10

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Lukas 22:44

Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Hebreeën 4:15

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

2 Korinthe 5:4

Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Romeinen 15:1

Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Psalmen 55:1

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David. (55:2) Luister, God, naar mijn gebed, verberg u niet als ik om hulp smeek,
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

2 Korinthe 12:5

Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Psalmen 77:1

Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm. (77:2) Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God-dat hij mij hoort.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Psalmen 143:4

ik ben ten einde raad, geschokt tot diep in mijn hart.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Mattheüs 20:22

Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Romeinen 8:26

Psalmen 10:17

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht,
1
2
Volgende