Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Galaten 6:8

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

1 Petrus 2:11

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Kolossensen 3:5

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-,
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

1 Korinthe 9:27

Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Romeinen 8:4

opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Efeze 4:22

dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Titus 2:12

Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Jakobus 1:14

Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Romeinen 7:5

Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Galaten 5:19

Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Efeze 5:18

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Efeze 5:3

Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht-deze dingen horen niet bij heiligen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Efeze 4:30

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Gerelateerd aan Romeinen 8:13

Romeinen 6:21

Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.