Gerelateerd aan Romeinen 6:15-23

Gerelateerd aan Romeinen 6:15

Efeze 2:8

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

Romeinen 6:1

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

Titus 2:11

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

Judas 1:4

Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen.
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

Galaten 2:17

En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet.
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

Romeinen 3:9

Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

2 Korinthe 7:1

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Gerelateerd aan Romeinen 6:15

1 Korinthe 9:20

Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen.
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

Johannes 8:34

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

Jozua 24:15

Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.'
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

2 Petrus 2:19

Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

Romeinen 6:12

Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

Romeinen 6:19

Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

Mattheüs 6:24

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Gerelateerd aan Romeinen 6:16

Romeinen 6:17

Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,
Gerelateerd aan Romeinen 6:17

2 Timotheüs 1:13

Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 6:17

Romeinen 1:8

Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
Gerelateerd aan Romeinen 6:17

2 Korinthe 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.
Gerelateerd aan Romeinen 6:17

Handelingen 11:18

Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’
Gerelateerd aan Romeinen 6:17

3 Johannes 1:3

want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende