Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Galaten 4:6

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Filippensen 1:20

Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Jesaja 44:3

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Job 27:8

Waarop kan de misdadiger hopen, wanneer God zijn levensdraad afsnijdt en hem de stilte van de dood oplegt?
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Handelingen 2:33

Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Hebreeën 8:10

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten-spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

2 Timotheüs 1:12

daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Romeinen 8:14

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

1 Johannes 4:19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Hebreeën 6:18

Met deze twee onomkeerbare daden-die uitsluiten dat God liegt-heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Ezechiel 36:25

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Jesaja 45:16

De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond, ze worden samen te schande gemaakt.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Jesaja 49:23

Koningen zullen je verzorgen, vorstinnen zullen je zogen. Ze zullen voor je knielen, zich diep vooroverbuigen, en het stof van je voeten likken. Dan zul je erkennen dat ik de HEER ben, die niet beschaamt wie op hem hopen.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

2 Thessalonicensen 2:16

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Psalmen 119:116

Steun mij zoals u hebt beloofd, en ik zal leven, beschaam mijn verwachting niet.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Efeze 1:13

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan Romeinen 5:5

2 Korinthe 1:22

heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.
1
2
Volgende