Romeinen 5:3

NBV

3En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,

SV

3En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;

KJV

3And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;