Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Mattheüs 10:16

Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

1 Korinthe 14:20

Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Romeinen 1:8

Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Filippensen 1:9

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Jakobus 3:13

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Filippensen 2:15

opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Jeremia 4:22

De HEER zegt: ‘Dwaas is mijn volk, het is met mij niet vertrouwd. Het zijn kinderen zonder verstand, inzicht hebben ze niet. Zij zijn wel wijs, maar in het kwaad; tot het goede zijn ze niet in staat.’
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

2 Timotheüs 3:15

en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Psalmen 101:2

nadenken over de volmaakte weg-wanneer zult u bij mij komen? Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis,
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Efeze 5:17

Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

1 Thessalonicensen 3:6

Maar nu is Timoteüs teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Jesaja 11:2

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Efeze 1:15

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen,
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

1 Koningen 3:9

Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?'
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Lukas 10:3

Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

Kolossensen 1:3

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u,
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

1 Thessalonicensen 1:8

Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;
Gerelateerd aan Romeinen 16:19

1 Thessalonicensen 1:2

Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden