Gerelateerd aan Romeinen 10:14-15

Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Markus 16:15

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Titus 1:3

Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt werd, en deze verkondiging is mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Lukas 24:46

Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Efeze 4:21

U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Jakobus 5:15

Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Romeinen 16:25

Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Handelingen 26:17

Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Jona 1:9

Jona antwoordde: 'Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft.'
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Hebreeën 11:6

Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Jona 3:5

De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Romeinen 1:5

Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen-
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Johannes 20:31

maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Jona 1:5

De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

1 Koningen 8:41

Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Handelingen 8:31

De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.
Gerelateerd aan Romeinen 10:14

Handelingen 19:2

aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’
Gerelateerd aan Romeinen 10:15

Jesaja 52:7

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
Gerelateerd aan Romeinen 10:15

Nahum 1:15

(2:1) Daar, over de bergen, snelt een boodschapper. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid.
Gerelateerd aan Romeinen 10:15

Efeze 6:15

de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,
1
2
3
Volgende