Gerelateerd aan Richteren 1:16

Gerelateerd aan Richteren 1:16

Numeri 10:29

Mozes zei tegen Chobab, de zoon van de Midjaniet Reel, Mozes' schoonvader: 'Wij vertrekken nu naar het gebied dat de HEER ons heeft toegezegd. Ga met ons mee; je zult het goed bij ons hebben, want de HEER heeft Israël voorspoed beloofd.'
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Richteren 4:11

In de buurt van Kedes had een zekere Cheber zijn tenten opgeslagen bij de eik in Saänannim. Deze Cheber was een Keniet die zich had afgescheiden van zijn stamgenoten, nakomelingen van Mozes' schoonvader Chobab.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Deuteronomium 34:3

de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

1 Samuel 15:6

Intussen waarschuwde hij de Kenieten: 'Maak dat u wegkomt! Blijf niet bij de Amalekieten, want dan moet ik u samen met hen uitroeien, terwijl u de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte juist goed behandeld hebt.' De Kenieten gingen dus weg bij de Amalekieten.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Numeri 21:1

De Kanaänitische koning van Arad in de Negev vernam dat de Israëlieten in aantocht waren en dat ze via Atarim kwamen. Hij viel hen aan en maakte een aantal van hen krijgsgevangen.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Richteren 3:13

Eglon wist ook de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen. In een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de Palmstad.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Richteren 4:17

Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van de Keniet Cheber, want hij wist dat er een bondgenootschap bestond tussen de familie van Cheber en koning Jabin van Hasor.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Jeremia 35:2

‘Ga naar de Rechabieten en vraag hun met je mee te gaan naar een zijhal in de tempel van de HEER. Bied hun daar wijn aan.’
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 4:18

Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: 'Ik zou graag teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn.' 'Ga in vrede, 'antwoordde Jetro.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 18:27

Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide, en deze keerde naar zijn land terug.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Numeri 24:21

Toen zag hij de Kenieten en hief hij deze orakelspreuk aan: 'Vast staat uw woning, Kaïn, op een rots is uw nest gebouwd.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 18:12

Mozes' schoonvader Jetro bracht God een brandoffer en een vredeoffer, en Aäron en alle oudsten van Isra ël namen samen met hem aan het offermaal deel, ten overstaan van God.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 3:1

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Jozua 12:14

Chorma, Arad,
Gerelateerd aan Richteren 1:16

2 Kronieken 28:16

Het was in diezelfde tijd dat koning Achaz de hulp inriep van de koning van Assyrië.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

1 Kronieken 2:15

de zesde Osem en de zevende David;
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 18:14

Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: 'Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen?'
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 18:7

Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen.
Gerelateerd aan Richteren 1:16

Exodus 18:1

Jetro, Mozes' schoonvader, die priester was in Midjan, hoorde wat God allemaal voor Mozes en voor Isra ël had gedaan, hoe de HEER zijn volk uit Egypte had weggeleid.